ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI NHẤT NGHỆ TINH TECHNOLOGY 

 

 1. KHÓA HỌC: KHỞI SỰ NGHỀ TƯ VẤN TRIỂN KHAI ERP 

 • Hình thức học: Online

 • Khai giảng Khóa mới vào đầu mỗi tháng 

DangKyNgay

 

2. KHÓA HỌC: TƯ VẤN TRIỂN KHAI ERP – LEVEL 1

 • Hình thức học: Online

 • Khai giảng Khóa mới vào đầu mỗi tháng 

DangKyNgay

 

3. KHÓA HỌC: ERP DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

 • Hình thức học: Online

 • Khai giảng Khóa mới vào đầu mỗi tháng 

DangKyNgay

 

4. KHÓA HỌC: TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM ERP TRONG DOANH NGHIỆP

 • Hình thức học: Online & Offline

 • Khai giảng Khóa mới vào đầu mỗi tháng 

DangKyNgay

5. KHÓA HỌC: KHỞI NGHIỆP KINH DOANH PHẦN MỀM ERP

 • Hình thức học: Online & Offline

 • Khai giảng Khóa mới vào đầu mỗi tháng 

DangKyNgay

 

6. KHÓA HỌC: HỘI VIÊN NHẤT NGHỆ TINH ERP

 • Hình thức học: Online & Offline

 • Khai giảng Khóa mới vào đầu mỗi tháng 

DangKyNgay