ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI NHẤT NGHỆ TINH TECHNOLOGY 

 

1. KHÓA HỌC: TƯ VẤN TRIỂN KHAI ERP 

  • Khai giảng: Tháng 12/2021

  • Hình thức học: Online + Kết hợp offline với các bạn ở TP. HCM

DangKyNgay

 

2. KHÓA HỌC: ERP DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

  • Hình thức học: Online

  • Khai giảng Khóa mới vào đầu mỗi tháng 

DangKyNgay

 

3. KHÓA HỌC: TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM ERP TRONG DOANH NGHIỆP

  • Hình thức học: Online & Offline

  • Khai giảng Khóa mới vào đầu mỗi tháng 

DangKyNgay

4. KHÓA HỌC: KHỞI NGHIỆP KINH DOANH PHẦN MỀM ERP

  • Hình thức học: Online & Offline

  • Khai giảng Khóa mới vào đầu mỗi tháng 

DangKyNgay

 

5. KHÓA HỌC: HỘI VIÊN NHẤT NGHỆ TINH ERP

  • Hình thức học: Online & Offline

  • Khai giảng Khóa mới vào đầu mỗi tháng 

DangKyNgay